Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru

26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bu tarihte yürürlüğe giren mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde değişiklik yapılarak, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine ilişkin 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişikliklerin, gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, belirtilen konulara ilişkin değişikliklerin uygulanmaya başlanmasına yönelik hususlar Kurul kararı ile duyurulacağından, bu aşamada, gerçekleştirilecek işlemler bakımından yürürlükte bulunan ilgili mevzuatın dikkate alınması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri